Заседание на Общински съвет № 13 от 30.06.2016 г.

7 Юли 2016, 13:25

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2016 г.

Решение 128

Приложение №1

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2016 г.

Решение 129

Приложение №1

Реализиране на проект на Община Габрово 'Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово' по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.

Решение 130

Реализиране на проект за Интегриран градски транспорт на  град Габрово по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020

Решение 131

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-8.001-0018 „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, ДБФП № BG16RFOP001-8.001-0018-C01 от 24.06.2016 г.

Решение 132

Приложение №1

Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет - Габрово

Решение 133

Сключване на договор за изпълнение на проект 'Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово', ОП НОИР

Решение 134

Приложение №1

Промяна в състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/, определена с Решение № 8/19.11.2015 г. на ОбС - Габрово и утвърдена с протокол № 1/20.01.2016 г. на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд

Решение 135

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2018 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 136

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/, във връзка с отреждане на имот № 022039 в землището на с. Поповци - „за оранжерии“

Решение 137

Еднократно финансово подпомагане, във връзка с писмо вх. № ОСД-03-01-27 от 16.05.2016 г. за участие на учителите Румяна Христова Христова и Гергана Миткова Блажева в Дванадесета Спартакиада на учителите с международно участие,, която ще се проведе в периода 12-17 юли 2016 г. в к.к. 'Св. Св. Константин и Елена', гр. Варна

Решение 138

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Книжарница

Решение 139

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина

Решение 140

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс  за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ 'Акад. Иван Гюзелев', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него

Решение 141

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в НУ 'Васил Левски', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 142

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ 'Св. Св. Кирил и Методий', гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски

Решение 143

Приложение №1

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 'Иван Вазов', гр. Габрово, представляваща Кухненски блок и спомагателни помещения към него - разливочна за ученическо хранене

Решение 144

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление 10 /десет/ броя паркоместа - публична общинска собственост, находящи се в имот с идентификатор 14218.505.705 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово

Решение 145

Приложение №1

Учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.509.586 по КК на гр. Габрово, ул. 'Дунав'/

Решение 146

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /Самостоятелен обект 14218.513.71.1.2, представляващ втори етаж и част от първи етаж на сграда, находяща се в кв. Войново, община Габрово

Решение 147

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /УПИ ІІІ - общ. от кв. 17 по плана на с. Велковци, заедно със сграда/

Решение 148

Приложение №1