Заседание на Общински съвет № 14 от 28.07.2016 г.

4 Август 2016, 15:40

Изпълнение Решенията на Общински съвет - Габрово, приети в периода 18 януари 2016 година  - 30 юни 2016 година

Решение 149

Приложение №1

Приемане на становище по Бизнес плана на 'В и К' ООД - Габрово за 2017-2021 г.

Решение 150

Приложение №1

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от 'В и К' ООД, гр. Габрово

Решение 151

Приложение №1

Издаване на банкова гаранция за кредит за текущи разходи, с размер от 730 000 лв. на 'Общински пътнически транспорт' ЕООД, гр. Габрово

Решение 152

- Подписване на Запис на заповед във връзка с второ искане за авансово плащане по проект 'Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност' /Нагоре/, финансиран по договор № BG04-02-03-024-005 от 18.08.2015 г. по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 'Енергийна ефективност и възобновяема енергия', Грантова схема BG04-02-03 'Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи'

Решение 153

Приложение №1

Финансиране изготвяне на технически проект за 'Аварийно укрепване на ул. 'Иван Димов' в гр. Габрово

Решение 154

Подписване на меморандум за партньорство между Община Габрово и Национална браншова организация за електрическа мобилност - Индустриален Клъстер 'Електромобили' /ИКЕМ/

Решение 155

Приложение №1

Одобряване на Средищните училища в община Габрово за учебната 2016/2017 година

Решение 156

Включване на Община Габрово във финансиране на Анализ за необходимост от обучение, във връзка с разкриване на специализация по 'Гражданска авиация' в Технически университет - Габрово

Решение 157

Приложение №1

Общински план за интегриране на българските граждани от ромски произход и други български граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в община Габрово /2016-2018/

Решение 158

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдужение Спортен клуб 'Орловец - Екстремум' Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост с идентификатор 14218.510.243.1 /ул. Радецка № 18/

Решение 159

Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственост, представляваща паркомясто в гараж - публична общинска собственост, находящ се на ул. Станционна № 9, гр. Габрово

Решение 160

Приложение №1

Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост УПИ Х-70 за обществено обслужване от кв. 12 по плана на с. Лесичарка, община Габрово

Решение 161

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово

Решение 162

Предоставяне под наем на общински жилища от групата 'Ведомствени жилища', на основание чл. 17, ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ

Решение 163

Приложение №1

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за  имот с проектен № 056058 в землището на с. Поповци, община Габрово, във връзка с  промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 164

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 14218.192.380 по кадастралната карта на гр. Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 165

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за имот № 055018 в землището на с. Поповци, община Габрово, във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 166

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Път III-5004-„Обход на гр. Габрово” от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-реконструкция на инженерни мрежи:1. Реконструкция на ВЕЛ 20 kV от трансформаторен пост ДЗС „Узана“ в направление кв. Радецки и захранване на ТП „Вигона“; 2. Реконструкция на отклонението от ВЕЛ 10 kV „Бакойци“, което захранва трафопост „Кресна“ и нова кабелна линия 10 kV до ново БКТП „Тунел“

Решение 167