Заседание на Общински съвет № 15 от 25.08.2016 г.

31 Август 2016, 15:12

Приемане актуален към 30.06.2016 г. бюджет на Община Габрово за 2016 г. и информация за хода на изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2016 година към 30.06.2016 г.

Решение 168

Приложение №1

Приемане проектобюджет за местни дейности на Община Габрово за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности за 2018 и 2019 г.

Решение 169

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-1.016-0001 'Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда на Габрово', финансиран по Оперативна програма 'Региони в растеж' 2014-2020 г.

Решение 170

Приложение №1

Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - първо четене

Решение 171

Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - първо четене

Решение 172

Приложение №1

Завишаване размера на определените в бюджета за 2016 г. средства за подпомагане на терминално болни пациенти, настанени в 'Регионален Хоспис' ЕООД - гр. Дряново, живущи на територията на Община Габрово

Решение 173

Увеличаване капацитета на социалната услуга в общността, делегирана от държавата дейност 'Дневен център за възрастни хора с увреждания' от 20 на 40 места, считано от 01.01.2017 г.

Решение 174

Приложение №1

Одобряване на самостоятелни паралелки от общинските училища, с брой ученици под установения минимум, за учебната 2016/2017 година, съгласно Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

Решение 175

Промяна на наименованието на обединените детски заведения и целодневните детски градини в Община Габрово

Решение 176

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Подробен устройствен план /ПУП/ за имот № 019074 в землището на с. Жълтеш, във връзка с разширяване на площадката върху земеделска земя - имот с проектен № 019077 в землището на с. Жълтеш, община Габрово

Решение 177

Изменение на Решение №19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово във връзка с продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 'Д-р Тота Венкова' №19, вх.А, ет.1, ап.1

Решение 178

Допълнение на списък на имоти или части от тях - публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем с обект Заведение  за бързо обслужване - Бюфет, разположен в сграда с идентификатор 14218.515.378.9, в УПИ с идентификатор 14218.515.378 по КК  и КР на гр. Габрово

Решение 179

Приложение №1

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. 'Априловска' №9, Габрово, на БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Решение 180

Приложение №1

 Дарение на имот-частна общинска собственост /църква 'Св. Никола', находяща се в село Борики/, в полза на храм 'Успение Богородично', гр. Габрово

Решение 181

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.503.680, гр. Габрово - Северна зона/

Решение 182

Приложение №1

Вземане на Решениe по свиканото редовно Общо събрание на акционерите на“Общинска банка” АД

Решение 183

Приложение №1