ПУП-ПЗ за ПИ 14218.501.1079 по кадастралната карта на гр. Габрово

    З А П О В Е Д

№1476

гр. Габрово 26.07.2016

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, чл. 21 от ЗОЗЗ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2  от ППЗОЗЗ, Решение №34/03.12.2015г. на Общински съвет-Габрово, Решение №К-9/23.12.2015г. на Комисията по чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗОЗЗ, Становище изх. №3837/09.10.2012г. от РИОСВ - Велико Търново, Здравно заключение изх.№ДЗК-14-2902/27.08.2012г. от РЗИ гр. Габрово, Решение на ОЕСУТ с протоколи №15/31.05.2016г. и №19/12.07.2016г. и искане вх.№АУ-02-10-41/19.05.2016г. от „Трикел-97“ООД,

 

                                                        О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/  за ПИ 14218.501.1079 по кадастралната карта на гр. Габрово.

 

1. С ПУП – ПЗ за ПИ 14218.501.1079 по кадастралната карта на гр. Габрово,  се променя предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за обществено обслужване.

Определя се устройствен режим – терен с конкретно нежилищно предназначение – обществено обслужване, със следните устройствени  показатели:

-     макс. плътност на застрояване –70 %

  • макс. интензивност на застрояване – 1.8
  • мин. озеленена площ – 30 %
  • характер на застрояване – ниско /до 10м. височина/
  • начин на застрояване – свободно

Посочени са  ограничителни линии на основното  застрояване.

 

2. С ПУП-Парцеларен план за трасе за трасетата на довеждащите проводи на техническата инфраструктура се предвижда:

- Съгласно предварително становище изх.№ГБ15-ПСТ-154/23.11.2015г. от Енерго-Про Мрежи АД, трасето на кабелизацията започва от монтиран трифазен електромер на фасадата на ТП ”Прохлада”, продължава на юг по ПИ 14218.501.755 по Кадастралната карта на гр. Габрово /второстепенна улица/, завива на запад по ПИ 14218.501.757 - второстепенна улица и достига до ПИ 14218.501.1079 по Кадастралната карта на гр. Габрово;

- Съгласно становище изх.№ПТ002-4875/10.11.2015г. от „ВиК”ООД, имотът може да бъде водоснабден от етернитов водопровод ф80 на ул. Зелена ливада, граничеща с имота.

            Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от нейното съобщаване пред Административен съд – Габрово по реда на АПК. Жалбата се подава чрез Кмета на Община Габрово.

            На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.

 

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

 

Заповедта може да бъде изтеглена от тук