Подробен устройствен план - План за регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план на част от кв.2 по плана на с.Стоевци

9 Септември 2016, 16:56

Документацията и скицата на плана може да разгледате тук.