Подробен устройствен план - План за регулация за частично изменение на застроителния и регулационен план на част от кв.7 по плана на с. Кози рог

9 Септември 2016, 17:11

Документацията и скицата на плана може да разгледате тук.