ПУП-ПЗ за частично изменение на ПУП и Застроително решение за ПИ 14218.19.518 по Кадастралната карта на гр. Габрово.

З А П О В Е Д

№1642

гр. Габрово 17.08.2016

 

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6  от ЗУТ, Решение №К-3/10.06.2009г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ, Заповед № 1185/20.06.2016 г. на Кмета на Община Габрово, Решение на ОЕСУТ с протоколи №17/21.06.2016г. и №21/02.08.2016г. и искане вх.№АУ-02-10-54/20.06.2016г. от ЕТ„МЕГА - МИТЬО ПЕНЧЕВ”,

                           

О Д О Б Р Я В А М:

 

Подробен устройствен план План за застрояване /ПУП-ПЗ/  за частично изменение  на Подробен устройствен план /ПУП/ и Застроително решение за ПИ 14218.19.518 по Кадастралната карта на гр. Габрово.

 

С ПУП – ПЗ за ПИ 14218.19.518 по Кадастралната карта на гр. Габрово,  се променя отреждането от „търговска и складова дейност” – за „заведение за обществено хранене, търговски и складови дейности”.

Определя се устройствен режим с конкретно нежилищно предназначение, със следните градоустройствени  показатели:

-     макс. плътност на застрояване – 80 %

  • макс. интензивност на застрояване – 2.0
  • мин. озеленена площ – 20 %
  • характер на застрояване – ниско /до 10м. височина/
  • начин на застрояване – свободно

Посочени са  ограничителни линии на основното  застрояване. Запазват се съществуващите сгради в имота, като елемент на застрояването.

            Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица в тридневен срок от датата на издаването и, при условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на съобщаването и, чрез Кмета на Община Габрово, пред Административен съд Габрово, по реда на АПК.

             На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП да се публикува на интернет страницата на Община Габрово.

 

 

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

Можете да изтеглите заповедта от тук