Обявление на заповед №1900 от 26.09.2016г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава:

По искане вх.№АУ-02-11-27 от 24.08.2016г. от „Некст инвест” ЕООД, собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ-136 от кв.23 по плана на с. Жълтеш, общ. Габрово, със заповед №1900 от 26.09.2016г. на Кмета на Община Габрово е разрешено изработването по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като част уличната регулационна линия на улица о.т. 68-69 пред лицето на УПИ ХІІ-136 се поставя в съответствие с имотната граница на поземлен имот /ПИ/ 136.

 Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и в кметството с. Жълтеш.