Обявление на заповед №1961 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово

3 Октомври 2016, 15:53

  О Б Я В Л Е Н И Е

Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава:

По искане вх.№АУ-02-11-30 от 14.09.2016г. от Христо Радев Денев, собственик на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-21 от кв.1 по плана на с. Ясени, общ. Габрово, със заповед №1961 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово е разрешено изработването по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като уличната регулационна линия  на улица о.т. 9-10-37-11 частично  пред лицето на УПИ ІV-21 се поставя в съответствие с имотната граница на поземлен имот /ПИ/ 21 и вътрешната регулационна линия на УПИ ІV-21 с УПИ V-20 частично също се поставя в съответствие с имотната граница между двата поземлени имота.

 Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и  в кметството с. Жълтеш.