Обявление на заповед №1960 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово, с която се разрешава изработването на ПУП-ПР в кв.7 по плана на с.- Поповци-Куката, общ. Габрово

3 Октомври 2016, 15:39

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Габрово, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава:

По искане вх.№АУ-02-11-32 от 19.09.2016г. от Мариана Стефанова Хадживасилева и Емил Филипов Филев, собственици на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ-191 от кв.7 по плана на с. Поповци-Куката, общ. Габрово, със заповед №1960 от 30.09.2016г. на Кмета на Община Габрово е разрешено изработването по служебен път на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/, като вътрешните регулационни линии на УПИ ІІ-191 с УПИ І-193 и с УПИ ІІІ-192 се поставят в съответствие с имотните граници между  поземлените имоти.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Съобщението е качено в сайта на Община Габрово, на таблото в ЦИУГ и  в кметството с. Поповци, общ. Габрово.