Заседание на Общински съвет № 16 от 29.09.2016 г.

6 Октомври 2016, 10:06

Изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ четене

Решение 184

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово /Приета с Решение № 272/19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г./

Решение 185

Приложение №1

Актуализация на Инвестиционната програма на Община Габрово за 2016 г.

Решение 186

Приложение №1

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Габрово

Решение 187

Приложение №1

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово

Решение 188

Приложение №1

Провеждане на конкурс за избор на управител на “Регионален хоспис” ЕООД - Габрово и удължаване срока на договора за възлагане управлението на дружеството

Решение 189

Приложение №1

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Лесичарка, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 190

Определяне на земеделска земя от ОПФ от землище Габрово, за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от НРПУРОИ

Решение 191

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 на комисия назначена със заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие Габрово

Решение 192

Изменение на Решение № 170 от 25.08.2016 г. относно подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG16RFOP001-1.016-0001Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда на Габрово”, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

Решение 193

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Габрово – второ четене

Решение 194

Приложение №1

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Габрово – второ четене

Решение 195

Приложение №1