Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – второ четене

10 Октомври 2016, 15:33

Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост – второ четене