Инвестиционно предложение за „Интензивно отглеждане на птици – 26830 места“ и „Изграждане на тръбен кладенец“

17 Октомври 2016, 09:15

О Б Я В А


На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:


„Интензивно отглеждане на птици – 26830 места“ и „Изграждане на тръбен кладенец“

с местонахождение: ПИ №160051 в землището на с.Гръблевци, община Габрово, Област Габрово.

с възложител: Марин Митев Караколев

Уведомлението за инвестиционно намерение на „МАР-КРАФТ“ ООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68