Съобщение във връзка с прилагане ЗУПГМЖСВ /Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове/

1 Февруари 2017, 13:20

1. Няма пречка за изплащане на левова компенсация и при купуване на ателие или вила за задоволяване на жилищни нужди.

2. Предстои получаване на компенсации на многогодишни жилищно-спестовни влогове на правоимащи граждани закупили или започнали изграждане на жилище, включени в искане на Община Габрово до Национален компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ София с АПИО-08-01-663 от 30.10.2012г.

За повече информация на тел.818 314