Заседание на Общински съвет № 17 от 27.10.2016 г.

2 Ноември 2016, 11:39

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2016 г.

Решение 196

Приложение №1

Изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост - второ четене

Решение 197

Приложение №1

Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово (Приета с Решение № 272 от 19.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) - второ четене

Решение 198

Приложение №1

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG 05М9ОР001-2.004-0042 'Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства', финансиран по Оперативна програма 'Развитие на човешките ресурси' 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 'Услуги за ранно детско развитие'

Решение 199

Приложение №1

Извършване на допитване до населението на населените места Ангелов, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Копчелиите, Овощарци, Орловци и Спасовци за включването им към състава на кметство Донино

Решение 200

Приложение №1

Удължаване срока на Договор № 586-ИЕ-16/18.05.2016 г., сключен между Община Габрово и 'Габинвест' ЕООД за извършване на строително монтажни работи в участък от ул. 'Трети март', с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр. Габрово - 72 част

Решение 201

Приложение №1

. Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на електропровод от имот № 056029 в землището на с. Лесичарка до БКТП 'ЕЛВИ' в имот № 005100 в землището на с. Лесичарка, община Габрово

Решение 202

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за новообразуван имот № 76, кадастрален район 401 по плана на новообразуваните имоти на местност 'Синча', землище на с. Баланите, община Габрово във връзка с промяна предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди - 'за жилищно строителство'

Решение 203

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Застроителен и регулационен план за част от кв. 16 и кв. 17 по плана на с. Поповци - Куката, община Габрово

Решение 204

Приложение №1

Изменение на Решение № 19/31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с предложение за продажба на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово, ул. Чавдар № 2, вх. А, ет. 1, ап. 2 и ул. Зелена ливада № 15, ет. 5, ап. 15

Решение 205

Приложение №1

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация 'Обществен дарителски фонд' Габрово, върху част от самостоятелен обект -

частна общинска собственост /ул. Радецка № 18/

Решение 206

Приложение №1

Учредяване  възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост – представляващ ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв.278, гр.Габрово- ІІІ/трети/ етап, І/първа/ част

Решение 207

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул. 'Георги Кирков' № 14, гр. Габрово

Решение 208

Приложение №1

Продажба на имот - частна общинска собственост /ПИ 14218.520.192, кв. Борово - Велчевци, гр. Габрово/

Решение 209

Приложение №1

Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху УПИ VІ-509,508 - за производствена и складова дейност /ул. 'Орловска'/

Решение 210

Приложение №1

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  (ПУП - ПП) за обект: „Път III-5004-„Обход на гр.Габрово“ от км 0+000 до км 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130-реконструкция на инженерни мрежи

Решение 211

Приложение №1

Еднократно финансово подпомагане на ХК „Чардафон“ - Габрово за обезпечаване участието в „А“ РХГ – мъже

Решение 212

Приложение №1