Заседание на Общински съвет № 18 от 24.11.2016 г.

30 Ноември 2016, 14:41

Вземане на решение за изразяване на предварително писмено съгласие за становище по свиканото извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К в обособена територия на 'В и К' ООД - Габрово

Решение 213

Приложение №1

Продажба на меден проводник от контактната мрежа на тролейбусния транспорт, собственост на 'ОПТ' ЕООД – Габрово

Решение 214

Приложение №1

Завишаване размера на определените в бюджета за 2016 г. средства за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Габрово

Решение 215

Увеличаване капацитета на социалната услуга 'Домашен социален патронаж' от 200 на 225 места, считано от 01.01.2017 г.

Решение 216

Приложение №1

Одобряване проект на Споразумение за сътрудничеството в областта на туризма между общините Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново

Решение 217

Приложение №1

Приемане на „Програма за опазване на околната среда на Община Габрово“, „Програма за управление на отпадъците на Община Габрово“, „Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на Община Габрово“, с период на действие 2016-2020 г. и пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за (Качество на атмосферния въздух) КАВ, за периода 2016-2020 г.

Решение 218

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет - Габрово за първо и трето тримесечие на 2016 г.

Решение 219

Аварийно укрепване на част от ул. 'Трети март', с осови точки 188м-188ж-188г-188д-188е, кв. 13 по плана на гр. Габрово - 72 част'

Решение 220

Приложение №1

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ

Решение 221

Приложение №1

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово във връзка с предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, бул. Столетов 135, ет. 5, ап. 16

Решение 222

Приложение №1

Предоставяне на имоти - 'полски пътища' и 'напоителни канали' попадащи в масивите за ползване в съответните землища на община Габрово на основание чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ

Решение 223

Приложение №1

Предоставяне на земеделски земи на Общинска служба по земеделие Габрово за възстановяване на собствениците им, съгласно протокол № 1/29.12.2008 г. на комисия назначена със Заповед № РД-ЗА53/17.12.2008 г. на директора на Областна дирекция земеделие - Габрово

Решение 224

Приложение №1

Аварийно укрепване на част от ул. „Пролет“ между о.т. 126 и 127, кв. 23, по плана на гр. Габрово – 86 част

Решение 225

Приложение №1