График на системата за разделно събиране на портатитвни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани

14 Декември 2016, 13:52

Организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на портатитвни и автомобилни негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), генерирани от крайните потребители на територията на община Габрово, чрез:

ГРАФИК за 2017г. за обслужване на съдовете предназначени за събиране на НУБА от страна на Екобатери, включващ най-малко две дати годишно, както следва:
- първа дата през периода: 15 – 30.06.2017 г.
- втора дата през м. периода: 15 – 30.11.2017 г.