Видове, местоположение и графици за обслужване на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки

14 Декември 2016, 13:53

График

за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки

В изпълнение на Чл. 9 (1) и §3 от НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки Кметът на община Габрово изпълнява задълженията по чл. 19, ал. 3, т. 7 ЗУО относно, система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Габрово, на база сключен: Договор за сътрудничество №764 – ИЕ –16 от 13.07.2016г. - между Община Габрово и Организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки “ЕКОБУЛПАК”АД – София, с предмет: “организиране на система за разделно събиране, транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските, промишлените и туристическите обекти на нейна територия”.

Определени са общо 250 бр. места, в които са разположени и се обслужват 125 бр. зелени контейнери (тип “ИГЛУ”) предназначени за отпадъците от стъкло и 125 бр. жълти контейнери (тип “ИГЛУ”) за отпадъците от хартия, пластмаса и метали.

Обслужването на съдовете става чрез специализирани автомобили ЕКОРИСАЙКЪЛ ООД,  съгласно сключения договор с “Екобулпак”АД.

Видът, вместимостта, броят и честотата на обслужваните съдове за разделно събиране (на хартия, пластмаса, стъкло и метали от общият поток смесен битов отпадък), имат следното изражение:

Видове съдове за разделно събиране

Обем

  Брой

  Честота на обслужване

1.

Пластмасов контейнер “Иглу” (зелен), за стъклени опаковки (бутилки от стъкло).

1700 л.

  125

 4 пъти годишно

 

2.

Пластмасов контейнер  “Иглу” за хартиени, пластмасови и метални опаковки.

1700 л.

  125

 26 пъти  годишно (два пъти месечно)

 

СНИМКИ
на контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки обслужвани от ЕКОБУЛПАК АД, които са разположени на територията на ОБЩИНА ГАБРОВО

Контейнери за разделно събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки тип ИГЛУ с обем 1700 л.

Контейнери за разделно събиране на стъклени опаковки тип ЗЕЛЕНО ИГЛУ с обем 1700 л