Плащане местни данъци и такси 2017

12 Януари 2017, 10:43

Община Габрово уведомява всички данъкоплатци относно сроковете за плащане на местни данъци и такси на територията на Община Габрово:

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – четири равни вноски

Първа вноска – 31 януари 2017

Втора вноска – 30 април 2017

Трета вноска – 31 юли 2017

Четвърта вноска – 31 октомври 2017

Лицата предплатили в първия срок ползват 5 % отстъпка.

ДАНЪК НЕДВИЖИМ ИМОТ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – кампанията по събирането ще започне от 16.01.2017 г.  на  две равни вноски

Първа вноска – 30 юни 2017

Втора вноска – 31 октомври 2017

Лицата предплатили от 16.01.2017 до 30.04.2017 ползват 5 % отстъпка

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО – две равни вноски

Първа вноска – 30 юни 2017

Втора вноска – 31 октомври 2017

Лицата предплатили от 16.01.2017 до 30.04.2017 ползват 5 % отстъпка

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 

До 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките

Касите на Дирекция „Местни данъци и такси”, на ул. „Райчо Каролев” №4, работят с граждани всеки делничен ден от 8.15 до 16.30 часа, без прекъсване.

Желаещите да внесат местните данъци и такси по банков път, могат да извършват банкови преводи по следната сметка на Община Габрово:

IBANномер:BG58STSA93008460754400

Банка ДСК – АД Габрово – BIС – STSABGSF

по следните кодове за плащане:

44 14 00 - Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 22 00 - Данък върху наследствата  

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса „Битови отпадъци”

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин

44 34 00 - Други данъци /пътен данък/

44 28 00 – Туристически данък

44 65 00 - Глоби

44 80 07 - Административни услуги МДТ  

44 80 01 - Технически услуги МДТ

Плащане на местните данъци и такси може да се извърши на  On-line на адрес www.gabrovo.imeon.bg. За регистриране в системата е необходимо въвеждане на ЕГН или ЕИК, както и входящ номер и дата на декларация. Лицата, които не разполагат с такъв, могат да получат информация на място след представяне на документ за самоличност или пълномощно