Община Габрово набира кандидати за работа на длъжност старши специалист в Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества

26 Януари 2017, 10:00

Основна цел на длъжността:

· Разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми на общинско ниво.

· Събиране, съхраняване и анализиране на информацията, свързана с наркотиците и наркоманиите на общинско ниво.

· Подготовка на отчети и анализи, относно ситуацията, свързана с наркотиците и наркоманиите на общинско ниво.

· Организиране на дейността на доброволците от Младежки съвет по наркотични вещества към Община Габрово.

Изисквания към кандидатите:

· Минимална образователна степен – висше бакалавър

· Професионални направления -  психология, социални дейности, педагогика, социология, обществено здраве, спорт

· Предимство за заемане на длъжността - педагогическа правоспособност, владеене на английски език, опит при работа с деца и младежи, опит при  разработване и изпълнение на проекти

· Минимален професионален опит – не се изисква

· Компютърна грамотност /много добри умения за работа с Microsoft Office и Internet/

· Отлична комуникативност.

Необходими документи за кандидатстване:

-                    заявление за участие до кмета на Общината – свободен текст;

-                    автобиография;

-                    копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

-                    копие на документ, удостоверяващ познанията по английски език (ако кандидатът притежава такъв);

-                    копие от документи, удостоверяващи професионален опит (ако кандидатът притежава такъв).

Документите се приемат до 10.02.2017 г. в деловодството на Община  Габрово.

Подборът ще се извърши по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 14.02.2017 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg. /Полезна информация – Криера/.

За справка тел.: 0882442253 – Габриела Йосифова - по въпроси, свързани с естеството на работата и тел.: 066/818 315 – Д. Николова - по въпроси, свързани с документите за кандидатстване.