Община Габрово набира кандидати за работа в Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства

27 Януари 2017, 09:38

 

Община Габрово стартира през месец септември 2016 г. изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С реализацията на проекта ще бъде продължена дейността на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13.

Във връзка с дейността на Комплекса и предоставянето на услугите Община Габрово набира кандидати за работа по трудово правоотношение за следната длъжност:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – 1 работно място на непълно работно време – 2 часа – (за  услугите „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“ и „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа, работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“).

Основна цел на длъжността:

 • информира, консултира и подкрепя (индивидуално и групово) родителите и бъдещи родители, представители от целевите групи, в грижите за децата, здравословно хранене, възрастови особености и др. теми свързани с отглеждането и развитието на децата;
 • подготвя, организира и участва при провеждането на групови работи на здравна тематика с потребителите в Комплекса;  
 • изготвя и води необходимата документация, свързана с пряката й работа;
 • работи в тясна връзка и сътрудничество със специалистите в Комплекса.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – професионален бакалавър или приравнено към нея средно образование;
 • специалност – „Медицинска сестра“ или „Фелдшер“;
 • членство в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 • професионален опит – не се изисква;
 • основно месечно трудово възнаграждение за длъжността – 137,50 лв.

Допълнителни компетенции:

 • умения и нагласи за работа с лица от уязвимите групи, включително деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители;
 • познаване на Методическото ръководство за предоставяне услугите „Формиране и развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“;
 • комуникативност;
 • компютърна грамотност.

Предимство:

 • наличие на професионален опит в областта на здравните грижи;
 • допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1. Заявление за допускане до подбор  (по образец).
 2. Професионална автобиография (CV – по образец).
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 4. Копия на документи, удостоверяващи професионалния опит (ако кандидатът притежава такъв).
 5. Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (ако кандидатът притежава такива).
 6. Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.                                                                                    

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. До по-нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнение на изискванията.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово – Център за информация и обслужване на граждани, за проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

Срок за подаване на документи – до 10.02.2017 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово – раздел „Полезна информация“ – Кариера http://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:65,   до 15.02.2017 г.

Документите за кандидатстване по образец – заявление и автобиография, може да получите в сградата на Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“, ст. 2 и ст. 8 /партерен етаж/ или да изтеглите от тук.

За контакт: тел. 066 818 442/399 – Дирекция „Образование и социални дейности“.

Подробна информация за проекта и дейността на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства може да намерите тук.