Община Габрово търси рехабилитатор за работа в Комплекса за социално-здравни услуги за деца и семейства

17 Февруари 2017, 08:44

 

Община Габрово стартира през месец септември 2016 г. изпълнението на проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. С реализацията на проекта ще бъде продължена дейността на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства в гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 13.

Във връзка с дейността на Комплекса и предоставянето на услугите Община Габрово набира кандидати за работа по трудово правоотношение за следната длъжност:

РЕХАБИЛИТАТОР: 1 щатна бройка, която може да бъде заета от едно лице на пълен работен ден - 8 часа, или от две лица на непълен работен ден – по 4 часа /за услугата „Ранна интервенция на уврежданията“/.

Основна цел на длъжността:

 • работи за преодоляване на дефицити в моториката на децата с проблеми в развитието/с увреждания, потребители на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства;
 • консултира, насочва и подпомага родителите на деца с проблеми в развитието/с увреждания в полагането на адекватни грижи според индивидуалните потребности;
 • изготвя и води документация, свързана с пряката му работа;
 • извършва регулярни посещения в домовете на децата според индивидуален план;
 • работи в тясна връзка и сътрудничество със специалистите в Комплекса.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователно-квалификационна степен – специалист;
 • професионално направление „Здравни грижи“, „Обществено здраве“ или „Медицина“;
 • специалност – „Медицинска рехабилитация – ерготерапия“, „Медицински рехабилитатор, ерготерапевт“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, „Рехабилитатор“ или „Кинезитерапия“;
 • професионален опит – не се изисква.
 • основно месечно трудово възнаграждение за длъжността – 600.00 лв.
 • членство в Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (отнася се за лицата, които упражняват професията „рехабилитатор“ към датата на кандидатстване за длъжността).

Допълнителни компетенции:

 • умения и нагласи за работа с деца с проблеми в развитието/ с увреждания от уязвимите групи и техните семейства;
 • познаване на Методическото ръководство за предоставяне услугата „Ранна интервенция на уврежданията, чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“;
 • компютърна грамотност;
 • комуникативност.

Предимство:

 • наличие на професионален опит областта на рехабилитацията или кинезитерапията;
 • допълнителни квалификации, имащи отношение към длъжността.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 1.  Заявление за допускане до подбор  (по образец).
 2.  Професионална автобиография (CV – по образец).
 3.  Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователно-квалификационна степен.
 4.  Копия на документи, удостоверяващи професионален опит (когато кандидатът притежава такъв).
 5. Копия от документи, удостоверяващи допълнителната квалификация - удостоверения, сертификати и др. (когато кандидатът притежава такива).
 6. Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (когато кандидатът притежава такъв).

Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване. До по-нататъшно участие в процедурата не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изискванията за длъжността.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово – Център за информация и обслужване на граждани, за проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“.

Срок за подаване на документи – до 28.02.2017 г.

Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати, датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово – раздел „Полезна информация“ – раздел „Кариера“ – http://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:65. до 6.03.2017 г.

Документите за кандидатстване по образец – заявление и автобиография, може да получите в сградата на Община Габрово – дирекция „Образование и социални дейности“, ст. 2 и ст. 8 /партерен етаж/ или да изтеглите от тук.

За контакт: тел. 066 818 442/399 – Дирекция „Образование и социални дейности“.

Подробна информация за проекта и дейността на Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства може да намерите тук.