Инвестиционно предложение на "ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ" ЕООД

7 Февруари 2017, 10:52

О Б Я В А


На основание чл.6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме

всички физически и юридически лица, че имаме намерение да реализираме инвестиционен проект за обект:


„Изграждане на многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски“ в УПИ V-за здравни и социални дейности, кв.13а по плана на гр.Габрово-72 част“

с местонахождение: в ПИ №14218.550.386 по КК на гр.Габрово, Община Габрово.

с възложител: Иван Косев Дошков

Уведомлението за инвестиционно намерение на „ДЖОНИ БИ ИНВЕСТ“ ЕООД е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в Община Габрово, стая 701 ет.7 от 8.15 до 17.00 часа всеки работен ден.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в РИОСВ гр. В. Търново с адрес: гр. В. Търново ул. „Н. Габровски” №68