Одобрен ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 6, с. Райновци, Община Габрово

14 Февруари 2017, 10:37

Одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/ за частично изменение на застроителния и регулационен план за /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 6, УПИ ХVI-53, по плана на с. Райновци, Община Габрово.

Заповедта и скицата може да видите тук.