Допуснати до събеседване кандидати за длъжността „медицинска сестра“ в „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

15 Февруари 2017, 16:01

 

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за длъжността „медицинска сестра“ (1 щ.бр. на непълно работно време – 2 часа) в  „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

В резултат на извършен подбор по документи с цел установяване степента на съответствие на представените от кандидатите документи и изискванията за длъжността „медицинска сестра“, конкурсната комисия, назначена със заповед № 174/07.02.2017 г. на кмета на Община  Габрово, реши:

І. ДОПУСКА ДО СЪБЕСЕДВАНЕ СЛЕДНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“:

  • Албена Иванова Иванова
  • Ирина Минчева Трифонова

Допуснатите кандидати следва да се явят на събеседване на 20.02.2017 г. в сградата на Община Габрово, Заседателна зала на Дирекция „Образование и социални дейности” /партерен етаж/ съобразно следния график:

  • Албена Иванова Иванова – 15.45 ч.;
  • Ирина Минчева Трифонова – 16.00 ч.