Изработване по служебен път на ПУП-ПР за ЧИ на ЗРП на част от кв. 12, с. Лоза, община Габрово

20 Февруари 2017, 15:36

Община Габрово, обявява, че със Заповед № 246/20.02.2017 г. на кмета на община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т. 1 от и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово изразено върху скица № 100 от 16.02.2017 г., искане вх. № АУ-02-11-48#1/16.02.2017 г. от Христо Петков Иванов, чрез пълномощник Цветомир Милков Йовчев, е разрешено изработване ПО СЛУЖЕБЕН ПЪТ на подробен устройствен план – план за регулация  /ПУП-ПР/ за частично изменение на застроителния и регулационен план /ЧИ на ЗРП/ на част от кв. 12 по плана на с. Лоза, община Габрово, както следва:

  1. УПИ V-106 и УПИ ІV-105 се обединяват в един общ УПИ V-106, за жилищно строителство;
  2. Част от улично-регулационната линия на ул. с о.т. 27-60 пред лицето на  УПИ V-106 и ІІІ-105,  се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ № 106;
  3. За сметка на терена за озеленяване, северно от улица с о.т. 40-39-42, се образува нов УПИ ХVІ-за озеленяване;
  4. Дворищно-регулационната линия на новообразувания УПИ V-106 с новообразувания УПИ ХVІ-за озеленяване се поставя в съотвествие с имотната граница между ПИ № 106 и ПИ № 112;
  5. Дворищно-регулационната линия на новообразувания УПИ V-106 с УПИ ІІІ-105, се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ № 106 и ПИ № 105;
  • Обхват на плана –  УПИ V-106, УПИ ІІІ-105  от кв. 12 по плана на с. Лоза и съседните УПИ :
  • ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 1, т. 1  от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление. Зповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересованите.