Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа, при Община Габрово

Община Габрово набира кандидати за работа на длъжността ръководител на Център за обществена подкрепа, при Община Габрово

Основна цел на длъжността:

Планира, организира, ръководи, контролира и участва в цялостната дейност на Център за обществена подкрепа към  Община Габрово в съответствие с нормативната база. Съобразно дейностите и потребностите на Центъра изпълнява и други функции, в това число и пряка работа с потребители на услугата и водене на случаи.

 

Области на дейност

-  Административна дейност;

-  Социални дейности;

-  Социално консултиране;

-  Семейно консултиране;

-  Организиране на групови мероприятия и кампании.

 

Изисквания към кандидатите:

Минимална образователна степен – висше бакалавър

Специалност – „Социални дейности“, „Социална педагогика“, „Психология“, „Икономика на социално-културната сфера“, „Педагогическа и социална работа с деца и семейства“, „Социален мениджмънт“, „Управление на институциите за социална работа“

Минимален професионален опит – 2 години по специалността и 1 година управленски опит;

Компютърна грамотност /много добри умения за работа с Word и Exsel/.

 

Необходими документи за кандидатстване:

-   заявление – свободен текст;         

-   автобиография;

-   копие от документ за придобито образование;

-   копие от документи, удостоверяващи професионален и управленски опит;

-   копие от документи, удостоверяващи квалификация /при наличие на такава/.

Документите се приемат до 06.03.2017 г. в деловодството на Община  Габрово.

Подборът ще се извърши по документи, събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване, както и мястото, датата и часът на провеждане ще се обявят до 09.03.2017 г. на таблото за обяви и съобщения в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово и на електронната  страница на адрес:  www.gabrovo.bg.

За справка тел.: 066/818 442  - Милка Проданова, относно естеството на работа и 066/818 315 – Диана Николова – по въпроси, свързани с документите за назначаване.