Одобрен ПУП-ПЗ за ПИ № 43339.018.158 в землище с. Лесичарка, Община Габрово

23 Февруари 2017, 11:31

С настоящото, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК се съобщава, че, със Заповед № 150/02.02.2017 г. на кмета на община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 2  от ЗУТ, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, чл. 21 от ЗОЗЗ , чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОЗЗ, Решение № 77 от 23.12.2015 г. на Общински съвет Габрово, Решение № К-3 от 04.07.2016г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗООЗ, Решение № ВТ-29-ОС/2015г. на  РИОСВ –  Велико Търново, Здравно заключение №ДЗК-14-4128.А/28.06.2016г. на РЗИ гр. Габрово, Решение на ОЕСУТ при Община Габрово – протоколи №24 от 13.09.2016г. и №1 от 17.01.2017 г., по искане вх. №АУ-02-10-84/07.09.2016 г. от Андон Василев Гинев, като пълномощник на „Хаус Хънтър” ЕООД с управител Керстен Уилфред, е одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ПУП) – ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ (ПЗ) за ПИ № 43339.018.158 в землище с. Лесичарка, Община Габрово.

  1. С ПУП - ПЗ се променя предназначението на ПИ № 43339.018.158 от земеделска земя за неземеделски нужди – „за  жилищно строителство”.

Определя се устройствена зона – Жм, със следните градоустройствени показатели:

  • макс. плътност на застрояване - 40 %
  • макс. интензивност на застрояване - 1.2
  • макс. озеленена площ - 60 %
  • характер на застрояване - ниско (до 10 м. височина)
  • начин на застрояване - свободно

Определени са ограничителните линии на основното застрояване.

  1. ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на водопровод.

Съгласно, становище изх. №ПТ002-5543-1/28.02.2015г. на „ВиК”ООД – Габрово, имотът ще бъде захранен с вода за питейно-битови нужди от водопровод, преминаващ в местен път с кад. номер 175 от КВС на з-ще с. Лесичарка и достига до ПИ № 43339.018.158.

Отпадните води ще се заустят в пречиствателно съоръжение.

  1. ПУП – ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН за трасе на подземен ел. провод, ниско напрежение.

Съгласно, предварително становище  изх. № ГБ13-ПСТ-13/18.01.2013г. на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД гр. Варна, обектът ще бъде захранен от табло НН  от МТП „Костенковци” в ПИ № 18129, пресича местен път с кад. номер 175 от КВС в з-ще с. Лесичарка и достига до ПИ № 43339.018.158.

На заинтересуваните лица е изпратено съобщението за издадената заповед с писма с обратна разписка.

Заповедта може да бъде оспорена, съгласно чл. 215 от ЗУТ, в 14-дневен срок от датата на публикуване на настоящото обявление, чрез кмета на община Габрово пред Административен съд Габрово, по реда на АПК. Жалбите се подават в деловодството на Общината в два екземпляра.

Преписката се намира в дирекция „Устройство на територията” при Община Габрово – пл. Възраждане № 3, ет. ІІІ, стая 311 и може да бъде прегледана от заинтересуваните.

В случай, че заинтересуваните лица не се явят до изтичане на четиринадесет дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за обявления в ЦИУГ и на Интернет страницата на Община Габрово, заповедта ще се счита за редовно връчена и съответните документи ще бъдат приложени към преписката.

Съобщението за издадената заповед е поставено на 23.02.2017 г. на таблото за обявления в „Център за информация и услуги на граждани” и е публикувано на Интернет страницата на Община Габрово.