ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Със Заповед № 245/20.02.2017г. на Кмета на Община Габрово, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ, предложение за изменението в обхват до един квартал и становище на главния архитект на Община Габрово, изразено върху скица № 8 от 11.01. 2017г., искане вх. № АУ-02-11-50/27. 12.2016г. от Иван Георгиев Петков е разрешено изработване по служебен път на подробен устройствен план  за изменение на план за регулация /ПУП- ПР/ на част от кв. 29 по плана на с. Музга, Община Габрово, както следва:

-УПИ VII-170a  става УПИ ХI-170а.

-Част от вътрешната странична регулационна линия на УПИ VII-170 се поставя в съответствие с имотната граница между ПИ 170 и ПИ 171, при спазване на следните условия:

- Обхват на плана – УПИ VII-170 и съседни УПИ от кв. 29  по  плана на с. Музга.

  - ПУП-ПР да се изработи на основание чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ.

 На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ настоящата заповед да се разгласи с обявление.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.