ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ“ - ГАБРОВО търси кандидати за работа на длъжност ОБЩ РАБОТНИК

24 Февруари 2017, 17:11

Основна цел на длъжността:

1. Извършва товаро-разтоварни и преносни работи;

2. Събира и изнася на определените места отпадни материали;

3. Извършва обща работа при изпълнение на ремонтни работи;

4. Почиства складове и дворни площи;

5. Почиства и сортира по видове отпадъците на площадката за временно съхранение на строителни отпадъци;

6. Подпомага работата на операторите на машини – почиства,събира и изнася отпадъците до определените за целта места;

7. Изпълнява и други, конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

 

 

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Минимално изисквано образование – среднo
  • Лични качества: инициативност, оперативност, да работи самостоятелно и в екип

 

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление – свободен текст
  • автобиография;
  • копие от документ за придобито образование;
  • копие от документ за квалификация /при наличие на такава/
  • копие от документи, удостоверяващи общия трудов стаж и професионалния опит.

 

Документите се подават в ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ – Габрово,  краен срок – 15.03.2017г.

Подборът на кандидатите за обявенaта длъжност ще се извърши по документи и събеседване.

За допълнителна информация GSM 0885/099 619 инж. Даниела Димитрова.