Изработен проект на ПУП - ПР за ЧИ на ЗРП за част от кв. 12, с. Лоза, община Габрово

7 Март 2017, 16:05

На основание чл.128, ал. 3 от ЗУТ съобщаваме, че във връзка с §4, ал. 2 от ДР на ЗУТ е изработен проект Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПР/ за частично изменение /ЧИ/ на ЗРП за част от кв. 12 по плана на с. Лоза, община Габрово.

Проектът се намира в дирекция “Устройство на територията” при Община Габрово –  пл. Възраждане № 3, етаж III, стая 311, тел. 066/818-372 - Веселинка Христова и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

Писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението до Община Габрово. В едномесечен срок след изтичане на срока за възражения, предложения и искания проектът се разглежда от ОЕСУТ при Община Габрово.

На основание чл. 128, ал. 11 от ЗУТ по неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридическите лица имат право да получат информация от общинската администрация.