Физически лица - длъжници - данък недвижими имоти и такса битови отпадъци дължими към 31.12.2016 г.