Категоризация на заведения за хранене и развлечения

Необходими документи:

Заявление за категоризация на заведения за хранене и развлечения

 

1. декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

 

2. декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;

 

3. справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;

 

4. копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5;

 

5. формуляр по образец за определяне на категорията;

 

6. копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 

7. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове; - (Издава се служебно)

 

8. изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

9. документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

 

 

Такса:

до 20 места за сядане - 150 лв.

от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.

от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.

от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.

над 300 места за сядане – 2000 лв.

Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

 

 

За потвърждаване категорията на обекта, съгласно чл. 133, ал. 3 от Закона за туризма

в срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок, лицето следва да декларира

желанието си да потвърди категорията.

Такси:

до 20 места за сядане - 130 лв.

от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.

от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.

от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.

над 300 места за сядане – 1800 лв.

 

За промяна на категорията на обекта в по-ниска от определената му – 100 лв.

При подаване на заявлението се заплаща ½ от посочената такса, а при

получаването на категорийната символика – втората половина от таксата.


* Срок на валидност: 5 години

Срок за извършване: до 60 дни

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 07