Физически лица - длъжници - данък превозни средства дължим към 31.12.2016 г.