Издаване на разрешение за търговия на открито

Необходими документи:

- Искане - декларация за разрешение за извършване на търговска дейност на открито;


- Удостоверение от Агенция по вписванията  или  Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /Закон за търговския регистър/ с данни за ЕИК.

-  Схема /извадка от кадастрален план/ за желаното разполагане  на подвижни съоръжения за търговия на открито /издава се служебно/

- Други документи при необходимост.


Срок за извършване: до 14 дни

Такса на кв.м – на ден:

Идеален център-Централна градска част - 1,50 лв.
1 зона – 1,00 лв.
Всички останали зони на гр. Габрово и в останалите населени места – 0,80 лв. 

Такса на кв.м – за месец:

Идеален център-Централна градска част - 18,00 лв.
1 зона – 15.00 лв.
Всички останали зони на гр. Габрово и в останалите населени места - 12,00 лв.

 

За ползване на места, върху които се организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и други атракциони

При разполагане на различни  видове атракциони със заета площ до 100 м2.

1.За ползване за период до седем дни

м2 на ден 0.50 лв.

 

2. За ползване за период до двадесет дни

м2 на ден за първите седем 0.50 лв.

м2 от осмия до двадесетия 0.25 лв.

 

3. За ползване за период над двадесет дни

м2 на ден за първите седем 0.50 лв.

м2 на ден от осмия до двадесетия 0.25 лв.

м2 на ден след двадесет и първия 0.10 лв.

 

4. При разполагане на различни видове атракциони със заета площ над 100 кв. м

м2 на ден 0.10 лв.

 

Празници, панаири, събори – 2.00 лв. на кв.м на ден

 

Инвалиди практикуващи търговска дейност заплащат 50% от таксите

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 08