Издаване на разрешение за ползване на паркоместа

Необходими документи:

- Заявление за издаване на разрешение за ползване на паркоместа.;

- Документ за собственост на имота, договор за наем;

- Разрешение за ползване на обекта ;

- Извадка от плана с обозначени паркоместа /издава се от техническата служба в Община Габрово след представен документ по т. 2/.

- Декларация, че лицето е пререгистрирано по ЗТР /закона за търговския регистър/

Срок за извършване: 30 дни

Такса: 30 лв. за 1 м. без ДДС за 1 паркомясто.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 444 100