Център за настаняване от семеен тип

19 Септември 2014, 14:02

Габрово, ул. „Чардафон“ 12, ет. 9, ап.24

тел. 066 / 991 861

Ръководител: Христо Гичев

E-mail: h.gichev@fscibulgaria.org

http://fscibulgaria.org/

 

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга в общността, резидентен тип, за подкрепа на деца и младежи, напускащи Дом за деца лишени от родителска грижа. Центърът е с капацитет 5 места. Потребители на социалната услуга са деца до 18 годишна възраст, или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.

Жилището разполага с две спални помещения, хол, трапезария, кухненски бокс и санитарен възел.

Услугата е 24-часова и се обезпечава от екип от специалисти - ръководител /педагог/, социален работник, психолог и сътрудник социални дейности.

Основна цел на Центъра е предоставяне на подслон и среда, близка до семейната, осигуряване на плавен преход от институцията към реалния живот, както и изграждане на взаимоотношения с институции, съседи и общността в подкрепа на процеса на социална интеграция на децата.

С децата се работи индивидуално и групово, като насоките за работа са съобразени с нуждите и потребностите на всяко от настаните деца. Работата на специалистите е насочена към изграждане, развитие и усъвършенстване на умения у децата за самостоятелен живот след напускане на социалната услуга. Осигурява се училищна подкрепа при нужда и се създават навици и умения за търсене на работа, както и последваща реализация на пазара на труда.

Потребителите на социалната услуга не заплащат такса. Настаняването в Центъра се извършва посредством заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ Габрово.

Центърът се ръководи от Фондация за социална промяна и включване - София, по сключен договор с Община Габрово за предоставяне на социалната услуга.