Информация

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

ОБХВАТ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

Този закон урежда обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях.

Съгласно разпоредбите на ЗУЕС Община Габрово поддържат Справка с данните на управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост както и Публичен регистър  на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост


СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ, ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ СЛЕДНОТО:

І. Да се запознаят с разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост и на Наредбата за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.


ІІ. Да свикат  Общо събрание на собствениците,  на което да бъдат

взети решения за:

 1. Определяне формата на управление
 2. Избор на управителни органи
 3. Приемане на Правилник за вътрешния ред на етажната собственост      

 

Формите на управление на етажната собственост са:

 • Общо събрание
 • Сдружение на собствениците /Сдружението е юридическо лице, създадено по реда на този закон/


Управление на етажна собственост от Общо събрание

Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им Уведомление по чл. 46б /по образец/ в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

 

Необходими документи:
- Уведомление по чл. 46 б /по образец/
- Копие от протокола от общото събрание на собствениците, заверен от

  председателя на управителния съвет/управителя
 

Уведомлението се подава в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Управление на етажната собственост от Сдружение на собствениците

Председателя на управителния съвет/управителя подава Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС /по образец/

 
Заявлението се подава в 14-дневен срок от провеждане на учредителното събрание.

Необходими документи:
- Заявление за регистрация на сдружение на собствениците /образец/
- Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите имена и

  адреса в етажната собственост
- Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от 

  председателя на управителния съвет /управителя
- Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на

  управителния съвет/управителя
- Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението

Заявлението се подава в административната сграда на Община Габрово, пл. „Възраждане”  № 3, в Центъра за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/,  всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

За регистрацията и достъпа до данните в регистъра не се събират такси.

Образец на Заявлението и Уведомлението, както и допълнителна информация можете да получите на интернет страницата на Община Габрово на адрес:  www.gabrovo.bg или на място – в Центъра за информация и услуги на гражданите от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

 

Полезно е да  знаете, че:

 •    Управлението на етажната собственост обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сграда в режим на етажна собственост, както и контрола върху изпълнението на задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите.
 •   Общото събрание приема план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, включително и по изпълнение на предписаните мерки в доклада към техническия паспорт, или на други предписания на компетентните органи, както и одобрява годишния отчет на управителния съвет (управителя) за изпълнението му;
 • Общото събрание приема решения и за:
 • извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи, както и за определяне на размера на разходите за изпълнението на указанията в техническия паспорт;
 • отдаване под наем или за предоставяне за безвъзмездно ползване на общи части на сградата при спазване на нормите за пожарна и аварийна безопасност;
 • изваждане от сградата на собственик, ползвател или обитател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години;
 • присъединяване на сградата към топлопреносната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост;
 • Общото събрание може да приеме решение за управление на общите части за получаване на:
 •   кредити за извършване на необходим или неотложен ремонт;
 •   кредити за извършване на полезни разходи;
 •   безвъзмездна помощ и субсидии;   
 • В случай, че има учредено Сдружение на собствениците, то Вие можете да кандидатствате по програмите за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост.