Харта на клиента

Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Габрово разработи тази Харта на клиентите.

Административно процесуален кодекс, Закон за администрацията, Наредба за административното обслужване, Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, Закон за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането им са нормативните актове, имащи за предмет изграждането на нова система, която да подобри административното обслужване, даващи  рамката и насоките за неговото развитие. Целта ни е да разясним на потребителите на услуги какво могат да очакват от нашата администрация, как могат да го получат, какви са техните права на клиенти и как могат да ги защитят. Проучвайки техните мнения и препоръки, да заложим съвременни и по-високи стандарти на административното обслужване, за да отговорим адекватно на потребностите им.

Вашето съдействие ще ни помогне заедно да намерим верния път в процеса на реформата. 

КМЕТЪТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Кметът на община Габрово ръководи цялостната изпълнителна дейност на общината. При изпълнение на своите правомощия той е подпомаган от администрация, разделена на обща и специализирана, която се ръководи от ресорни заместник-кметове и секретар.

УСЛУГИТЕ НА НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В Общината се извършват административни услуги на граждани и организации.

Видовете услуги, сроковете за извършването им и таксата или цената, ако има такива, може да намерите в звената за административно обслужване – ЦИУГ, ГРАО и МДТ, както и на интернет страницата ни.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Как по-лесно да получите желаната услуга? 

Общинска администрация - Габрово работи от 8.15 до 17.00 часа с регламентирана обедна почивка от 12.15 до 13.00 часа. 

За Ваше улеснение сме създали обособени звена за административно обслужване – ЦИУГ, ГРАО и МДТ. Център за информация и услуги на гражданите /ЦИУГ/ - един от първите в България, официално открит на 17 май 1999г. Центърът има изградена традиция в модерното обслужване на гражданите и бизнеса. Въведено е обслужване на едно гише, автоматизиран е целия документооборот, а електронното табло ви предоставя най-актуалната информация.

Работното време за работа с клиенти в ЦИУГ и отдел ГРАО е от 8.30 до 17.00 часа, като се осигурява непрекъсваем режим на работа с потребителите. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.

Работното време за работа с клиенти в дирекция МДТ е от 8.15 до 16.30 часа

От края на 2014 година, на сайта на Община Габрово са внедрени и функционират следните електронни услуги по гражданско състояние:

 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение за раждане-дубликат;
 • Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак-дубликат;
 • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори или следващ път.

Достъпът до новите електронни услуги е през меню „WEB Услуги“, подменю „Е-услуги - Гражданско състояние“ като за заявяването им не е задължително да притежавате електронен подпис. Системата позволява електронното заявление да бъде подадено, без да е подписано с електронен подпис, за което са въведени съответните защити и изискване за задължително попълване на полета, необходими за осъществяване на контакт с лицето заявител. Надяваме се, че така ще бъдем максимално полезни за Вас и ще Ви осигурим по-качествени и достъпни услуги.

Служителите от ЦИУГ, ГРАО и МДТ ще Ви предоставят информация и съвети за административната услуга, от която се нуждаете. 

С цел улесняване достъпа до административно обслужване, Общинска администрация Габрово приема писмено и устно подадени искания за издаване на индивидуален административен акт, във връзка с извършваните административни услуги, като писмените искания могат да бъдат подадени по един от следните начини:

- на място в Община Габрово

- чрез лицензиран пощенски оператор

- по електронен път на посочен e-mail адрес: CIUG@gabrovo.bg, обслужван от служителите в звената за административно обслужване

От 25.03.2015 г. в Община Габрово не се изисква информация или документи, които са налични в нашата администрация, а ще ви ги осигурим служебно за нуждите на съответното производство

Ще Ви информираме за: 

 • документите, които следва да представите за извършване на исканата от вас услуга; 
 • имената на служителите, които ще са ангажирани с извършването на услугата и служебните им телефони за контакт с тях;
 • срока за извършване на услугата и таксата или цената, ако има такава;
 • начините, по които можете да отправите своите молби, жалби или предложения, към кого следва да бъдат отнесени и срока, в който ще получите отговор; 
 • ако вашите въпроси не са от компетенцията на нашата администрация, ще Ви насочим към институцията, към която следва да ги отнесете; 
 • ще Ви помогнем да попълните бързо необходимите формуляри; 
 • при възникване на проблем, ще ви информираме за причината и очаквания краен срок за разрешаването му; 
 • на гише информация ще бъдете насочени към подходящия служител; 
 • за да си спестите време, можете предварително да уговорите среща с необходимия ви служител; 
 • информационните табла ще ви помогнат да се запознаете с най-важната информация, която би ви била полезна; 

Приемният ден на Кмета на община Габрово се провежда след задължително записване, което гражданите могат да направят на гише „Информация” в Центъра за информация и услуги на гражданите в общинската администрация или на тел.: 066/818 320 и      066/818 337.

Записването може да става и електронно чрез попълване на заявление, което трябва да бъде изпратено на адрес: priemenden@gabrovo.bg.

 на Ваше разположение има паркинг, а ЦИУГ е достъпен за хора с увреждания. 

За да ви осигурим безпристрастно, достъпно и прозрачно обслужване, ние сме готови да поемем следните ангажименти: 

да ви изслушваме с внимание, зачитайки личното ви достойнство;

да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения; 

да ви отговорим в най-кратки срокове разбираемо и коректно; 

да работим професионално и отзивчиво; 

да спазваме законоустановените срокове за извършване на исканата административна услуга; 

да се вслушваме във вашето мнение, което ще проучваме чрез различни форми - анкети, допитвания, книга за измерване удовлетвореността от административното обслужване, лични срещи;

да вземаме отношение по всяка подадена жалба, която не е анонимна или недоказана, относно качеството на работа на нашите служители, и да ви уведомяваме в 30-дневен срок за предприетите мерки; 

при необходимост от връзка с други институции да бъдем по възможност ваши посредници; 

да ви запознаваме с резултатите от действията за подобряване на обслужването; 

в зависимост от желанието ви, сме готови да общуваме с вас по различни начини чрез: 

- телефон:  818 400;

- факс: 809 371; 

- интернет: www.gabrovo.bg 

- е- mail  до съответния ръководител на структурно звено, който можете да  намерите от интернет страницата на Община Габрово;

- поща на адрес:

Общинска администрация

пл. Възраждане 3

гр. Габрово 5300 

- лични срещи; 

- анкетни карти, предоставяни в ЦИУГ, ГРАО и МДТ

гарантираме ви пълна конфиденциалност и защита на личните ви данни;

И тъй като с вас сме партньори в процеса на изграждане на ефективна администрация, се надяваме да проявите своята гражданска позиция и да поемете вашите ангажименти към нас: 

да ни предоставяте своевременно пълна информация за услугата, която желаете; 

да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи; 

да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в обстоятелствата; 

да бъдете точни на уговорените срещи; 

да поставяте точно формулирани искания; 

да се отнасяте с уважение към нашите служители и към другите клиенти на Общината. 

да изразявате свободно вашите мнения, предложения и коментари за качеството на услугите, които ви предоставяме.

 

Ще ви бъдем благодарни, ако споделяте с нас вашите предложения, мнения и препоръки. Ние периодично ще ги обсъждаме и публично ще огласяваме предприетите действия. 

Вие имате право на по-добър достъп до услуги, извършвани качествено, при пълна прозрачност и ясни процедури. 

Ние сме готови с нашите действия да гарантираме вашите права.

Вярваме, че при добро сътрудничество и взаимно уважение, изпълнение на поетите ангажименти и отговорно поведение на всички, ще успеем заедно да направим администрацията на Община Габрово ефективно работеща в полза на обществото.