Полезна информация за лицата, извършващи хотелиерство

  1. РЕГИСТЪР ЗА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки.

Съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма образец на регистъра по ал. 1 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма

Образецът на регистъра е утвърден със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014г. на Министъра на икономиката и енергетиката и е публикуван на интернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката:

Документът, във версия Microsoft Excel 97-2003, може да бъде свален от тук.

Важно:

  • Регистърът за настанените туристи се води по указания съгласно чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма начин – задължително се използва утвърденият от Министъра образец и се попълват всички реквизити.
  • Регистърът за настанените туристи не се заверява в Община Габрово.
  • Регистърът за настанените туристи е общ - за българи и чужденци

Санкции:

Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2, лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

  1. СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма образецът на справката-декларация по ал. 3 се утвърждава от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път.

Образецът на справката-декларация е утвърден със Заповед  №РД-16-1137/25.08.2014г. на Министъра на икономиката и енергетиката и е публикуван на интернет страницата на Министерство на икономиката и енергетиката:

Документът, във версия Microsoft Word 97-2003, може да бъде свален от тук.

Процедура за подаване на справка-декларация в Община Габрово:

Попълнената справка-декларация с приложение извадка от Регистъра на настанените туристи за отчетния период се подава по електронен път на следния e-mail адрес: tour_info@gabrovo.bg, или на хартиен носител в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово.

След обработка на данните подателят получава на своя e-mail входящия номер, под който е заведена справката-декларация.

Препоръчително е справката-декларация да се подава до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който са осъществени нощувките, за да бъде обработена в срок.

Санкции:

Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

  1. ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 116, ал. 6 от Закона за туризма за броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация по ал. 3, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

Съгласно чл. 57 от Наредба на Общински съвет – Габрово за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, с туристически данък се облагат нощувките и данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

Размерът на данъка се определя за всяка нощувка, съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване, съгласно определените размери в Приложение № 7, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,40 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,50 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 0,50 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 0,60 лв. за нощувка.

5. категория 5 звезди - 0,60 лв. за нощувка.

Съгласно чл. 58, ал. 2 от същата наредба размерът на дължимия туристически данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка, определен в Приложение № 7.

Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Туристическият данък се заплаща в брой на касите на Община Габрово, Дирекция “Местни данъци и такси”, ул. Райчо Каролев № 4, или безкасово по сметка на Община Габрово с IBAN номер BG58STSA93008460754400 в Банка ДСК – АД Габрово – BIC – STSABGSF по следния код за плащане: 442800 – туристически данък.

Санкции:

Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба на Общински Съвет – Габрово за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

  1. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Декларацията се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в Дирекция „Местни данъци и такси”,  ул. „Райчо Каролев” № 4.

Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите и може да бъде свален от тук.

Санкции:

Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.