Програма Култура

Програма Култура е създадена през 2011 г.

Основна цел на програма Култура е да подкрепя и стимулира развитието на значими културни инициативи и създаването на качествени културни продукти, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово.

Финансовите средства, необходими за реализирането на Програма Култура, се осигуряват ежегодно от бюджета на Община Габрово.

Администрирането и координацията на Програмата се осъществяват от отдел „Култура и туризъм“ при Община Габрово.

От създаването си до днес Програмата се утвърди като позитивен пример на взаимодействие с общинската администрация. Чрез финансови инвестиции и подкрепени проекти в различни области на културата, програмата работи за гражданите на община Габрово и за самия културен сектор.

Следва да бъдат отчетени няколко значими фактора, които оказват съществено влияние върху политиките за култура на Община Габрово, както и върху културните процеси в общността:

-   приемането на Стратегия за развитие на културата в община Габрово (2014 - 2024) и Общински план за развитие (2014-2020);

-  актуализацията на европейските финансови инструменти в подкрепа на изкуството и културата, като например (но не само) програма Творческа  Европа на ЕК;

-   Избирането на Габрово за Пилотен град в изпълнение на Програмата „Култура 21”