Общински предприятия

ОП „Гробищни паркове“ Габрово

-          Предмет на дейност - Определя гробищния парк, в който ще се извърши траурния обряд и погребението или урнополагането, както и деня и часа на тези действия, като осигурява гробно място, урнови гробове или урнови ниши за покойника. Предлага на гражданите срещу заплащане на такси следните видове услуги:

1 изкопаване и зариване на гробно място, в т.ч. урна и урнополагане;

2 отваряне на стари гробове и ексхумация;

3 предоставя за ползване обредна зала, хладилна камера;

4 издаване на разрешения за ремонтно-строителни и каменоделски дейности по гробните места и урновите ниши.

Предоставя погребални услуги на български граждани съгласно чл. 30 от Наредбата за гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово.

Поддържа гробищните паркове в това число и наличния в тях сграден фонд.

Поддържа механизацията и автомобилния парк, предоставени от Общината.

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, ул. „Зелена Ливада” 48

-          Директор: Александър Дичовски

-          Контакти: тел.: 066/ 800 828; e-mail - al.dich@abv.bg

ОП „Благоустрояване“ гр. Габрово

-          Предмет на дейност - Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, включително, зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване. Събиране и транспортиране на битови отпадъци. Текуща поддръжка и ремонт на техническата инфраструктура и други имоти общинска собственост. Подпомагане  дейностите  по  организацията  и  провеждането  на  общински мероприятия. Извършване  на  възмездни  услуги  за  транспортиране, депониране и обезвреждане на производствени отпадъци.

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, бул. „Трети март” 53

-          Директор: Хилда Цвъркалева

-          Контакти: тел.: 066/801 435 и 066/800 171; e-mail управител - office@bkcgb.com; e-mail счетоводство - account@kcgb.com

-          Официален сайт: http://www.bkcgb.com

ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“

-          Предмет на дейност: организация по управление на неопасни отпадъци  (в т.ч. битови, производствени и строителни отпадъци), в съответствие с допустимите за „прием“, „първично третиране“, „временно съхранение“ и „крайно обезвреждане“ в депо - кодове отпадъци, които са посочени конкретно в условията на Комплексно разрешително No 157 Н 1/2011г. (по чл. 117, ал. 1 от ЗООС)

-          Седалище и адрес на управление: България, обл. Габрово, общ. Габрово, ПК 5300, гр. Габрово, пл. „Възраждане” 3

-          Ръководител: инж. Даниела Димитрова - тел.:0885 002 427; e-mail: oprdno_gabrovo@gabrovo.bg,

          -          Заместник - Ръководител инж. Деница Колева