Наредби и Правилници

Решение № 127/20.12.2016 г. на Административен съд – Габрово, в сила от 11.01.2017 г.

Решение № 90/19.10.2016 г. на Административен съд – Габрово/, в сила от 09.11.2016 г.

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Решение  №14  от 29.03.2013 на Габровски административен съд

Наредба за управление на горските територии собственост на Община Габрово

Наредба за управление на общинските пътища

НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово

Правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Габрово 

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. Габрово 

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Габрово

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Гробищни паркове” – Габрово

Наредба за организация и управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на погребения на територията на Община Габрово

Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и  за участието на Общината в граждански дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Габрово

Наредба за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово

Наредба за рекламната дейност на територията на община Габрово

Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

Наредба № 2 за използване и опазване на улиците, тротоарите, площадите, пътищата, мостовете, подлезите, парковете, лесопарковете и уличните насаждения на територията на община Габрово

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на община Габрово

Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ

Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Габрово

Наредба № 1 за чистотата в Габровската община

Наредба № 3 за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Габрово

Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет  - отменена

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на територията на община Габрово

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

Наредбa за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово - отменена

Наредбa за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Габрово

Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Габрово

Правилник за финансиране на проекти по програма младежки дейности от бюджета на община Габрово

Правилник за организацията и дейността на общинския консултативен съвет по въпросите на младежта 

Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“