Икономически характеристики

През 2014 г. общият брой на нефинансовите предприятия на територията на община Габрово е 3 377. Запазват се традиционните водещи отрасли на габровската икономика – машиностроене, инструментална екипировка, мехатроника, електроника, производство на изделия от пластмаси, текстил и трикотаж, обувно производство, козметика и други.

Структурата на малките и на средните предприятия през 2014 г., е както следва: 9 големи фирми с над 250 заети лица, 48 средни фирми с от 50 до 250 заети и 215 малки фирми със заетост от 10 до 50 лица.

Наблюдава се ръст в произведената бруто продукция през 2014 г., където тя възлиза на 864  млн. лв. спрямо 858 млн. лв. през 2013 г. Най-голям дял има произведената бруто продукция в преработващата промишленост.

Инвестициите в дълготрайните материални активи в нефинансовите предприятия през 2014 г. са в размер на 62,5 млн. лв.

Инвестициите са ориентирани основно в технологична модернизация, иновации, енергийна ефективност на производствените помещения, както и в ново, ниско енергоемко, производствено оборудване. Чуждестранните преки инвестиции в община Габрово от нефинансовия сектор към 31 декември 2014 г. възлизат на близо 67,4 млн. евро.

Заетите лица през 2014 г. са  19 817 спрямо 20 688 лица през 2013 г. 

* Данните са предоставени от Националния статистически институт през м. март 2016 г.