КОНЦЕСИОНЕН  РЕГИСТЪР

НА ОБЩИНА ГАБРОВО

 

 

 

1. “Младежка територия – Габрово”

 

1.

идентификационен номер на вписването

НКР/ОК6404-01 

2.

решението на общинския съвет за предоставяне на концесия, както и всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия

 

Решение № 42/ 27.03.2003 г. на ОбС-Габрово

3.

заповедта на кмета на общината за търга или конкурса

 

Заповед № 496/16.04.2003 г. на Кмета на Община Габрово

4.

предмет на концесията - вписва се дейността, която концесионерът може да осъществява по силата на концесионния договор

Разрешение за осъществяване на търговска дейност и такава за задоволяване на обществените потребности свързани с образованието, организиране дейности за интегриране и осмисляне на свободното време на децата, младите хора и хората с неравностойно положение в обществото върху бъдещ обект “Младежка територия – Габрово”, състоящ се от “Център за младежки дейности” и “Прилежаща територия” с обща площ 1730 кв.м., публична общинска собственост, находящ се в кв. 157, част от имот с пл. № 5046 по плана на гр. Габрово, изграден със средства на концесионера”

 

5.

индивидуализация на обекта на концесията

 

находящ се в кв. 157, част от имот с пл. № 5046 по плана на гр. Габрово,

6.

срок на концесията

 

15 години

7.

дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор

 

03.06.2003 г.

8.

наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера

Младежко Християнско дружество “ИМКА” Габрово, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Тимок”№ 2, представлявано от Георги Метев Метев в качеството му на Председател на УС и Антоанета Тодорова Янкабакова  в качеството й на Изпълнителен директор

 

9.

административна структура, осъществяваща контрол по изпълнението на договора за концесия

Контролен съвет , назначен със Заповеди №№ 2073/19.12.2003 г. и 1323/22.07.2005 г. на Кмета на Община Габрово

Комисия за контрол  назначена със Заповед № 2748 от 23.11.2007 г. от Кмета                            

10.

методика за определяне на концесионното възнаграждение - в случаите когато концесионерът е определен без търг или конкурс

Вариант 3 от финансово-икономическия анализ

Концесионна такса -240 лева на година, платима на една вноска до 31 януари на текущата година

11.

дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право - дата и основание за прекратяване

-  с изтичане на срока;

- с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;

-при прекратяване на юридическото лице - Концесионер, освен ако Общинският съвет реши договорът да бъде продължен с правоприемник;

- при влязло в сила съдебно решение за обявяване в несъстоятелност на Концесионера;

- по взаимно съгласие;

- по силата на съдебно или арбитражно решение;

-при други предвидени в законите или в Договора за Концесия основания;

-при прекратяване на договора в случаите по Раздел IX, чл.23 и чл.24 от Договора за Концесия, Концедента има правата на привилегирован кредитор;

 

Забележки по вписаните обстоятелства се вписват в графата, касаеща съответното обстоятелство.

 

 

 

2.  АРТ  ВАРИЕТЕ  ГАБРОВО”

 

 

1.

идентификационен номер на вписването

 

НКР/О-000607

2.

решението на общинския съвет за предоставяне на концесия, както и всички следващи решения на общинския съвет по отношение на предоставената концесия

Решение № 156/ 07.07.2005 г. на ОбС-Габрово за предоставяне на концесия;

Решение №199/26.07.2007 г. на ОбС Габрово анекс за удължаване срока за въвеждане на обекта в експлоатация;

Решение №13/31.01.2008 г. на ОбС Габрово за прекратяване на концесионния договор

 

3.

заповедта на кмета на общината за търга или конкурса

Заповед № 1386/29.07.2005 г. на Кмета на Община Габрово

 

4.

предмет на концесията - вписва се дейността, която концесионерът може да осъществява по силата на концесионния договор

извършване на търговска  дейност за задоволяване на обществените потребности на населението: организиране на музикално-артистични програми,  забавни  концертни и театрални  програми, хумористични, детски и младежки програми, кино  комедийни прожекции и други прояви, и предлагане  на богат  асортимент на храни и напитки, съответстващ  на асортимента  за барове.

 

5.

индивидуализация на обекта на концесията

разположен на две нива, както следва: част от приземен етаж с квадратура 1166 кв.м. и част от партерен етаж с квадратура 406кв.м.,  находящ се в сградата на Дом на хумора  и  сатирата, ул.”Брянска” № 68, гр. Габрово,  кв.113, УПИ II,  по плана на гр.Габрово-II етап, III част

6.

срок на концесията

20  / двадесет /  години 

 

7.

дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор

 

05.01.2006 г

8.

наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера

Дандис” ЕООД – Габрово,  регистрирано с фирмено решение № 1343/23.09.1994 г. по фирмено дело 975/94 на Габровски окръжен съд, със седалище гр. Габрово и адрес на управление “Емануил Манолов” № 4, Булстат  817069639, НДР № 1070009206, представлявано от Христос Христос Дандис,  

 

9.

административна структура, осъществяваща контрол по изпълнението на договора за концесия

Комисия за контрол  назначена със Заповед № 2748 от 23.11.2007 г. от Кмета                            

                                                     

10.

методика за определяне на концесионното възнаграждение - в случаите когато концесионерът е определен без търг или конкурс

 

Концесионно  възнаграждение

100 000 лв.

11.

дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор, а в случаите на прекратяване по право - дата и основание за прекратяване

Решение №13/31.01.2008 г. на Общински съвет Габрово за прекратяване на концесионния договор

Уведомление от 14.02.2008 г. на Кмета на Община Габрово до „Дандис”ЕООД,  на осн. чл.15 и чл.21, т.3 от Договора за концесия

Заповед №579/02.04.2008 г. на Кмета на Община Габрово

Протокол от 16.04.2008 г.

 

 

Забележки:

 

Анекс №1/06.08.2007 г. за удължаване срока за въвеждане на обекта в експлоатация      

   

 

Забележки по вписаните обстоятелства се вписват в графата, касаеща съответното обстоятелство.

<>