Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 140                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Разрешения за строеж, актове за узаконяване или удостоверения за търпимост на всички съществуващи сгради в имота;
4.Актуална скица от Агенцията по кадастъра;
5. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
6. Квитанция за платена такса;

Срок: 30 дни
Такса:
- за формат А4 – 30.00 лв.
- за формат А3 – 60.00 лв.
- за формат по-голям от А3 - 75.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец; 33 KB