Необходими документи

1. Заявление по образец;
2. Оригинал на издадената виза;
3. Актуална скица от АГКК;
4. Документ за собственост;
5. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
6. Други документи, когато се изискват по закон;
7. Квитанция за платена такса на услуга;

 

Срок 10 дни -     6,00 лв.

Срок    3 дни  - 15.00 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец; 32 KB