Нормативно основание:

Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, ал. 1, т. 2                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост /отстъпено право на собственост/ – копие;
3. Проект за поправка на плана, изработен от правоспособно по ЗКИР лице – 2 екз.

Срок: 40 дни
Услугата е безплатна

Заявление по образец 31 KB