Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 3; чл. 124, ал. 7                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Ако имотът е земеделска земя –актуална скица от общинска служба „Земеделие и гори” или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта / валидност - 6месеца от издаването им/;
5. Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план;
6. Становища от „Енерго Про Варна“ ЕАД и „ВиК” ООД за захранване на имота с ток и вода /;
7. Протокол от ОПУ Габрово и „КАТ-ПП” при РДВР - ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа.
8. Задание за проектиране по чл. 124,ал.7 или чл.125 от ЗУТ, изясняващо инвестиционни намерения;
9. Становище от РИОСВ – В.Търново, в случай на смяна предназначението на земеделска земя , а за останалите случаи, ако се изисква по ЗООС;
10.Становище от Регионална здравна инспекция - Габрово /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно-защитна зона;
11. Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за защитени територии за опазване на културното наследство.
12.Становище от Агенция по горите, когато се засягат горски територии.
13. Актуален списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
14. Квитанция за платена цена на услуга;

 

Срок: 30 дни


Цена на услугата:
- за земеделска земя – 150 лева
- за част от населено място без план – 50 лева

 

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 36 KB