Нормативно основание:

Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136                 

 

Необходими документи:

1. Заявление по образец;
2. Документ за собственост;
3. Удостоверение за наследници /при необходимост - издава се служебно/;
4. Актуална скица на имота, издадена от: за имоти в регулация - от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта; за земи със сменено предназначение - от общинска служба „Земеделие и гори” или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта; /валидност - 6месеца от издаването им/;
5. Копие от действащ устройствен план;
6. Скица с предложение за изменението на действащия план;
7. Становище от РИОСВ – В.Търново;
8. Становище от Регионална здравна инспекция - Габрово /или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно-защитна зона;
9. Становище от Министерство на културата за защитени територии и обекти на културното наследство;
10.Квитанция за платена цена за услуга;

Срок за извършване: – 30 дни;

Такса:

- за изменение на устройствен план, когато от одобряването на действащия са минали до 5 години – 150 лв.

- за изменение на устройствен план, когато от одобряването на действащия са минали повече от 5 години – 100 лв

- за земеделска земя – 150 лв.

- за част от населено място без план – 50 лв.

Банкова сметка: BG58STSA93008460754400 Код за вид плащане: 44 80 01

Заявление по образец 36 KB